2. Purificació de la partera


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Comunica això als israelites:
»Quan una dona doni a llum un nen, quedarà ritualment impura durant set dies, igual que si tingués la regla.
3 En complir-se el dia vuitè, circumcidaran el nen. 4 La partera es quedarà encara trenta-tres dies a casa esperant el temps de purificar-se de la sang. No podrà tocar cap cosa sagrada ni entrarà al santuari, fins que es compleixin els dies de la seva purificació.
    5 »Si dona a llum una nena, quedarà impura durant dues setmanes, com si tingués la regla, i es quedarà encara seixanta-sis dies més a casa esperant el temps de purificar-se de la sang.
    6 »Quan es compleixin els dies de la seva purificació per l’infantament del fill o de la filla, anirà a trobar el sacerdot a l’entrada de la tenda del trobament, portant un anyell d’un any per oferir-lo en holocaust, i un colomí o una tórtora per oferir-lo com a sacrifici pel pecat. 7 El sacerdot els oferirà davant el Senyor, farà per ella el ritu d’expiació, i ella quedarà purificada de la seva pèrdua de sang. Aquesta és la llei per a la dona que dona a llum un fill o una filla. 8 Si ella no té recursos per a procurar-se un anyell, que prengui dues tórtores o dos colomins, l’un per oferir-lo en holocaust i l’altre per oferir-lo com a sacrifici pel pecat. Un cop el sacerdot haurà fet per ella el ritu d’expiació, quedarà purificada.