Preparació del ministeri de Jesús (1,1-4,11)

Genealogia de Jesús
()


    1 Genealogia de Jesús, el Messies, fill de David, fill d’Abraham.
    2 Abraham va ser el pare d’Isaac; Isaac, de Jacob; Jacob, de Judà i els seus germans; 3 Judà va ser el pare de Fares i Zara, nascuts de Tamar; Fares va ser el pare d’Hesron; Hesron, d’Aram; 4 Aram, d’Amminadab; Amminadab, de Naasson; Naasson, de Salmon; 5 Salmon va ser el pare de Booz, nascut de Rahab; Booz va ser el pare d’Obed, nascut de Rut; Obed va ser el pare de Jessè; 6 Jessè va ser el pare de David, el rei.
David va ser el pare de Salomó, nascut de la muller d’Uries;
7 Salomó va ser el pare de Roboam; Roboam, d’Abies; Abies, d’Asà; 8 Asà, de Josafat; Josafat, de Joram; Joram, d’Ozies; 9 Ozies, de Jotam; Jotam, d’Acaz; Acaz, d’Ezequies; 10 Ezequies, de Manassès; Manassès, d’Amon; Amon, de Josies; 11 Josies va ser el pare de Jeconies i els seus germans. En aquell temps hi hagué la deportació a Babilònia.
    12 Després de la deportació de Babilònia, Jeconies va ser el pare de Salatiel; Salatiel, de Zorobabel; 13 Zorobabel, d’Abihud; Abihud, d’Eliaquim; Eliaquim, d’Azor; 14 Azor, de Sadoc; Sadoc, d’Aquim; Aquim, d’Eliüd; 15 Eliüd, d’Eleazar; Eleazar, de Matan; Matan, de Jacob, 16 i Jacob va ser el pare de Josep, l’espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l’anomenat Messies.
    17 En total, doncs, són catorze les generacions des d’Abraham fins a David; catorze, des de David fins a la deportació de Babilònia, i catorze, des de la deportació de Babilònia fins al Messies.

Origen de Jesús


    18 Jesús, el Messies, va ser engendrat d’aquesta manera: Maria, la seva mare, estava compromesa en matrimoni amb Josep i, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut un fill per obra de l’Esperit Sant. 19 Josep, el seu espòs, que era un home just i no volia difamar-la públicament, resolgué de desfer en secret l’acord matrimonial. 20 Ja havia pres aquesta decisió, quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor que li digué:
—Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha engendrat ve de l’Esperit Sant.
21 Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble.
    22 Tot això va succeir perquè es complís allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: 23 La verge concebrà i tindrà un fill, i li posaran el nom d’Emmanuel, que vol dir «Déu amb nosaltres».
    24 Quan Josep es despertà, va fer el que l’àngel del Senyor li havia manat i va prendre a casa la seva esposa. 25 No hi havia tingut relacions conjugals quan ella tingué el fill. I Josep li va posar el nom de Jesús.