Segona multiplicació dels pans
()


    1 Aquells dies, hi tornava a haver una gran gentada i no tenien res per a menjar. Jesús va cridar els deixebles i els digué:
    2 —Sento una gran compassió per aquesta gent, perquè ja fa tres dies que no es mouen d’aquí amb mi i no tenen res per a menjar. 3 Si els faig anar dejuns a casa seva, defalliran pel camí; n’hi ha que han vingut de lluny.
    4 Els deixebles li preguntaren:
—D’on es podria treure el pa per a alimentar-los aquí, en un lloc despoblat?

    5 Jesús els preguntà:
—Quants pans teniu?
Ells li respongueren:
—Set.

    6 Llavors Jesús va manar que la gent s’assegués a terra, prengué els set pans, digué l’acció de gràcies, els partí i en donava als seus deixebles perquè en servissin a la gent; i així ho van fer. 7 Tenien a més uns quants peixets, i Jesús, després de beneir-los, digué que també els servissin. 8 La gent en va menjar i quedaren saciats. Després van recollir set paneres dels bocins que havien sobrat. 9 Eren unes quatre mil persones.
Jesús els va acomiadar,
10 i tot seguit va pujar a la barca amb els seus deixebles i se n’anà a la regió de Dalmanuta.

Petició d’un senyal
()


    11 Vingueren els fariseus i començaren a discutir amb Jesús. Per posar-lo a prova, li demanaven un senyal del cel. 12 Ell sospirà profundament i digué:
—Per què demana un senyal, la gent d’aquesta generació? En veritat us dic que no els serà donat cap senyal.

    13 Jesús els deixà, s’embarcà altra vegada i se’n va anar a l’altra riba.

El llevat i els pans
()


    14 Els deixebles s’havien oblidat de proveir-se de pans i tan sols en portaven un a la barca. 15 Jesús els va fer aquesta advertència:
—Estigueu alerta, aneu amb compte amb el llevat dels fariseus i amb el llevat d’Herodes.

    16 Llavors es posaren a discutir que no tenien pans. 17 Jesús se n’adonà i els digué:
—Per què discutiu que no teniu pans? ¿Encara no ho enteneu ni ho compreneu? ¿És que el vostre cor està endurit?
18 ¿ Teniu ulls, però no hi veieu, orelles, però no hi sentiu?
»¿No recordeu
19 quantes cistelles plenes de bocins vau recollir quan vaig partir els cinc pans per als cinc mil homes?
Ells li responen:
—Dotze.

    20 —I quan vaig partir els set pans per a les quatre mil persones, quantes paneres plenes de bocins vau recollir?
Li diuen:
—Set.

    21 I els digué:
—¿Encara no ho compreneu?

Guarició d’un cec a Betsaida


    22 Arribaren a Betsaida. Allà li portaren un cec i li suplicaven que el toqués. 23 Jesús agafà el cec per la mà i se l’endugué fora del poble. Llavors li escopí als ulls, li imposà les mans i li preguntà:
—Veus alguna cosa?

    24 El cec va alçar els ulls i deia:
—Distingeixo les persones: les veig com si fossin arbres, però caminen.

    25 Jesús tornà a imposar-li les mans sobre els ulls, i el cec hi veié clarament. Estava guarit, i ho veia tot amb nitidesa. 26 Jesús el va enviar a casa seva i li digué:
—No entris al poble.

Pujada de Jesús a Jerusalem (8,27-10,52)

Pere reconeix Jesús com a Messies
(; )


    27 Jesús, amb els seus deixebles, se’n va anar als pobles del voltant de Cesarea de Filip, i pel camí els preguntava:
—Qui diu la gent que soc jo?

    28 Ells li respongueren:
—Uns diuen que ets Joan Baptista; d’altres, Elies; d’altres, algun dels profetes.

    29 Llavors els preguntà:
—I vosaltres, qui dieu que soc?
Pere li respon:
—Tu ets el Messies.

    30 Però ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú.

Jesús anuncia la seva mort i resurrecció
(; )


    31 Llavors començà a instruir-los dient:
—Cal que el Fill de l’home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ha de ressuscitar.

    32 I els ho deia amb tota claredat. Aleshores Pere el prengué a part i es posà a renyar-lo. 33 Però Jesús es girà i, davant els deixebles, renyà Pere dient-li:
—Ves-te’n d’aquí, Satanàs! No veus les coses com Déu, sinó com els homes.

    34 Llavors va cridar la gent i els seus deixebles i els digué:
—Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi.
35 Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà. 36 Què en treu l’home de guanyar tot el món si perd la vida? 37 Què no donaria l’home a canvi de la seva vida? 38 Si algú s’avergonyeix de mi i de les meves paraules davant aquesta generació adúltera i pecadora, també el Fill de l’home s’avergonyirà d’ell quan vindrà amb els sants àngels en la glòria del seu Pare.