Predicació de Joan Baptista
(; ; )


    1 L’any quinzè del regnat de Tiberi Cèsar, mentre Ponç Pilat era governador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, Filip, el seu germà, tetrarca d’Iturea i de la regió de Traconítida, i Lisànies, tetrarca d’Abilene, 2 durant el pontificat d’Annàs i de Caifàs, Déu va comunicar la seva paraula a Joan, el fill de Zacaries, en el desert. 3 Joan anà per tota la regió del Jordà predicant un baptisme de conversió per al perdó dels pecats, 4 tal com està escrit en el llibre dels oracles del profeta Isaïes:
És la veu d’un que crida en el desert:
Prepareu el camí del Senyor,
aplaneu les seves rutes.

    5 S’alçaran les fondalades,
s’abaixaran les muntanyes i els turons,
es redreçaran els camins tortuosos
i els escabrosos seran aplanats;

    6 i tothom veurà la salvació de Déu.
    7 Joan deia a la gent que acudia perquè els bategés:
—Cria d’escurçons! Qui us ha dit que us escapareu del judici que s’acosta?
8 Doneu els fruits que demana la conversió, i no comenceu a dir-vos que teniu Abraham per pare; us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. 9 Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dona bon fruit és tallat i llençat al foc.
    10 La gent li preguntava:
—Així, doncs, què hem de fer?

    11 Ell els responia:
—Qui tingui dos vestits, que en doni un al qui no en té, i qui tingui menjar, que també el comparteixi.

    12 Entre els qui anaven a fer-se batejar hi havia fins i tot uns publicans, que li deien:
—Mestre, què hem de fer?

    13 Ell els respongué:
—No exigiu més del que està establert.

    14 Igualment uns soldats li preguntaven:
—I nosaltres, què hem de fer?
Els va respondre:
—No feu servir la violència ni presenteu falses denúncies per treure diners de ningú, i acontenteu-vos amb la vostra soldada.

    15 El poble vivia en l’expectació, i tots es preguntaven si Joan no fora potser el Messies. 16 Joan respongué dient a tothom:
—Jo us batejo amb aigua, però ve el qui és més fort que jo, i jo no soc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.
17 Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era i per arreplegar el blat i entrar-lo al seu graner; però cremarà la palla en un foc que no s’apaga.
    18 Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.
    19 Joan blasmava el tetrarca Herodes perquè convivia amb Herodies, la muller del seu germà, i per totes les maldats que havia comès. 20 A totes aquestes, Herodes n’hi afegí encara una: va fer tancar Joan a la presó.

Inicis del ministeri de Jesús: baptisme i genealogia
(; ; ; )


    21 Tot el poble es feia batejar, i Jesús també fou batejat. Mentre pregava, el cel s’obrí, 22 i l’Esperit Sant baixà cap a ell en forma corporal, com un colom, i una veu digué des del cel:
—Tu ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.

    23 Jesús va començar el seu ministeri quan tenia uns trenta anys i, segons creien, era fill de Josep, que era fill d’Elí, 24 fill de Matat, fill de Leví, fill de Melquí, fill de Jannai, fill de Josef, 25 fill de Mataties, fill d’Amós, fill de Naüm, fill d’Heslí, fill de Nangai, 26 fill de Màat, fill de Mataties, fill de Semeín, fill de Josec, fill de Jodà, 27 fill de Joanan, fill de Resà, fill de Zorobabel, fill de Salatiel, fill de Nerí, 28 fill de Melquí, fill d’Adí, fill de Cosam, fill d’Elmadam, fill d’Er, 29 fill de Jesús, fill d’Elièzer, fill de Jorim, fill de Matat, fill de Leví, 30 fill de Simeó, fill de Judà, fill de Josef, fill de Jonam, fill d’Eliaquim, 31 fill de Meleà, fill de Mennà, fill de Matatà, fill de Natan, fill de David, 32 fill de Jessè, fill d’Obed, fill de Booz, fill de Salà, fill de Naasson, 33 fill d’Amminadab, fill d’Admín, fill d’Arní, fill d’Hesron, fill de Fares, fill de Judà, 34 fill de Jacob, fill d’Isaac, fill d’Abraham, fill de Tèrah, fill de Nahor, 35 fill de Serug, fill de Ragaú, fill de Fàlec, fill d’Éber, fill de Xèlah, 36 fill de Cainam, fill d’Arfaxad, fill de Sem, fill de Noè, fill de Lèmec, 37 fill de Matusalem, fill d’Henoc, fill de Jèred, fill de Maleleel, fill de Quenan, 38 fill d’Enoix, fill de Set, fill d’Adam, fill de Déu.