Tribu de Josep


    1 El territori assignat per sorts als descendents de Josep començava, en el Jordà, a l’altura de Jericó, a l’est de les aigües de Jericó. Des de Jericó, travessava el desert i pujava cap a la muntanya de Betel. 2 Des d’allà, en direcció a Luz, passava per Atarot, on viuen els arquites. 3 Després baixava per la banda de ponent cap al territori dels jafletites, fins a la frontera de Bethoron de Baix i fins a Guèzer, i s’acabava al mar. 4 Aquesta va ser l’heretat que es repartiren Manassès i Efraïm, fills de Josep.

Territori assignat a Efraïm


    5 El territori dels clans de la tribu d’Efraïm va ser aquest: la frontera començava a Atrot-Adar, a llevant, anava fins a Bethoron de Dalt 6 i arribava fins al mar Mediterrani. Seguia cap al nord, i a Micmetat es decantava cap a l’est, cap a Taanat-Siló, i continuava a llevant en direcció a Janóah. 7 Des d’allà, baixava cap a Atarot i Naarà, arribava a Jericó i anava a parar al Jordà. 8 Des de Tapúah, la frontera seguia cap a l’oest, pel torrent de Canà, i s’acabava al mar. Aquesta va ser l’heretat dels clans de la tribu d’Efraïm, 9 a més d’algunes ciutats disperses dins l’heretat de la tribu de Manassès, que pertanyien també als descendents d’Efraïm: les ciutats i els pobles del voltant. 10 Tanmateix, els efraïmites no pogueren expulsar els cananeus de Guèzer. Aquests han continuat vivint entre els efraïmites fins al dia d’avui, però sotmesos a prestacions forçoses.