Ciutats levítiques


    1 Els caps de família de la tribu de Leví anaren a trobar el sacerdot Eleazar, Josuè, fill de Nun, i els caps de família de les altres tribus israelites, 2 a Siló, al país de Canaan, i els digueren:
—El Senyor va dir a Moisès que ens donessin algunes ciutats per a habitar-hi, amb pasturatges per al nostre bestiar.

    3 Llavors els israelites van donar als levites algunes ciutats i pasturatges dels territoris de la seva heretat, d’acord amb el que el Senyor havia dit.
    4 Van tirar les sorts per als clans dels descendents de Quehat: als levites d’aquests clans que eren descendents del sacerdot Aaron, els van tocar tretze ciutats dels territoris de les tribus de Judà, de Simeó i de Benjamí; 5 als altres descendents de Quehat els van tocar deu ciutats dels territoris de les tribus d’Efraïm i de Dan i de la meitat de la tribu de Manassès. 6 Als clans dels descendents de Guerxon els van tocar tretze ciutats dels clans de les tribus d’Issacar, d’Aser i de Neftalí i de l’altra meitat de la tribu de Manassès, establerta a Basan. 7 Als clans dels descendents de Merarí els van tocar dotze ciutats dels territoris de les tribus de Rubèn, de Gad i de Zabuló. 8 Així, doncs, els israelites van sortejar per als levites aquelles ciutats amb els seus pasturatges, tal com el Senyor havia ordenat a Moisès.
    9 Les ciutats de les tribus de Judà i de Simeó assignades 10 als descendents d’Aaron, del clan de Quehat, fill de Leví, als quals va tocar primer la sort, són: 11 Quiriat-Arbà, o ciutat d’Arbà, avantpassat dels anaquites, anomenada també Hebron, a les muntanyes de Judà, amb els pasturatges del voltant; 12 tanmateix, els camps d’aquesta ciutat amb els pobles del voltant, ja els havien donat en herència a Caleb, fill de Jefunnè. 13 Els descendents del sacerdot Aaron van rebre Hebron, una de les ciutats de refugi, Libnà, 14 Jatir, Eixtemoa, 15 Holon, Debir, 16 Aixan, Jutà i Bet-Xèmeix: nou ciutats amb els seus pasturatges, enclavades en el territori de Judà i de Simeó. 17 Del territori de la tribu de Benjamí van rebre Gabaon, Gueba, 18 Anatot i Almon: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 19 En total, els sacerdots descendents d’Aaron van rebre tretze ciutats amb els seus pasturatges.
    20 Als clans levítics dels altres descendents de Quehat els van tocar aquestes ciutats de la tribu d’Efraïm: 21 Siquem, una de les ciutats de refugi, a les muntanyes d’Efraïm, Guèzer, 22 Quibsaim i Bethoron: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 23 Del territori de la tribu de Dan, van rebre Eltequé, Guibeton, 24 Aialon i Gat-Rimmon: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 25 Del territori de la meitat de la tribu de Manassès, van rebre les dues ciutats de Tanac i Ibleam, amb els seus pasturatges. 26 En total, els altres clans dels descendents de Quehat van rebre deu ciutats amb els seus pasturatges.
    27 Els clans levítics dels descendents de Guerxon van rebre dues ciutats amb els seus pasturatges, en el territori de l’altra meitat de la tribu de Manassès: Golan, una de les ciutats de refugi, a Basan, i Beeixterà. 28 Del territori d’Issacar, van rebre Quixion, Daberat, 29 Jarmut i Engannim: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 30 Del territori d’Aser, van rebre Mixal, Abdon, 31 Helcat i Rehob: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 32 Del territori de Neftalí, van rebre Quèdeix, una de les ciutats de refugi, a Galilea, Hammot-Dor i Cartan: tres ciutats amb els seus pasturatges. 33 En total, els clans dels descendents de Guerxon van rebre tretze ciutats amb els seus pasturatges.
    34 Els altres clans levítics dels descendents de Merarí van rebre, del territori de Zabuló, Jocneam, Cartà, 35 Rimmonà i Nahalol: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 36 Del territori de Rubèn, a la Transjordània, davant de Jericó, van rebre també Bèsser, una de les ciutats de refugi, a l’altiplà, Jahas, 37 Quedemot i Mefàat: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 38 Del territori de Gad, van rebre també Ramot, una de les ciutats de refugi, a Galaad, Mahanaim, 39 Heixbon i Jazer: quatre ciutats amb els seus pasturatges. 40 Per tant, la resta dels clans levítics, els clans de Merarí, van rebre per sorteig un total de dotze ciutats.
    41 Total de les ciutats levítiques enclavades en el territori dels altres israelites: quaranta-vuit ciutats amb els seus pasturatges. 42 Cada una d’aquestes ciutats comprenia la població i els pasturatges del voltant. Era així en totes les ciutats esmentades.
    43 El Senyor va donar als israelites tot el país que havia promès als seus pares. Els israelites en van prendre possessió i s’hi van instal·lar. 44 Tal com havia jurat als seus pares, el Senyor va concedir a Israel el repòs dels enemics que l’envoltaven. Cap dels seus enemics no els pogué resistir: el Senyor els va posar tots a les seves mans. 45 Totes les bones promeses que el Senyor havia fet al poble d’Israel es van realitzar. No n’hi hagué cap que no es complís.