Mesures de protecció de la ciutat


    1 »Un cop reconstruïda la muralla, vaig fer col·locar els batents de les portes; i els porters, els cantors i els levites començaren a exercir les seves funcions. 2 Vaig confiar l’administració de Jerusalem a Hananí, germà meu, i a Hananià, comandant de la ciutadella, home lleial i fidel a Déu com pocs. 3 Els vaig dir:
»—Les portes de Jerusalem no s’han de deixar obertes durant l’hora de la migdiada, sinó que les tancareu i passareu els forrellats quan la gent encara estigui desperta. I s’organitzarà un torn de guàrdia entre els habitants de Jerusalem; els uns vigilaran en els llocs de guàrdia i els altres enfront de casa seva.

Repoblament de la ciutat. Llista dels primers repatriats


    4 »Jerusalem era una ciutat gran i espaiosa, però era poc poblada i algunes cases no havien estat reconstruïdes. 5 Per això, Déu em mogué el cor perquè reunís els nobles, els notables i la resta del poble per fer un cens. Vaig consultar el llibre que contenia el cens dels primers repatriats i vaig trobar-hi escrit el que segueix:
    6 »“Aquests són els deportats originaris de la província de Judà, que van retornar a Jerusalem i al territori de Judà, cada un a la seva població. Les seves famílies havien viscut captives a Babilònia d’ençà que Nabucodonosor, rei de Babilònia, les hi havia deportades. 7 Els guiaven Zorobabel, Jeixua, Nehemià, Azarià, Raamià, Nahamaní, Mordocai, Bilxan, Mispèret, Bigvai, Nehum i Baanà.
»Aquesta és la llista dels homes del poble d’Israel que van tornar de l’exili:

    8 »Descendents de Paroix, 2.172. 9 Descendents de Xefatià, 372. 10 Descendents d’Arah, 652. 11 Descendents de Pahat-Moab, és a dir, descendents de Jeixua i de Joab, 2.818. 12 Descendents d’Elam, 1.254. 13 Descendents de Zatú, 845. 14 Descendents de Zacai, 760. 15 Descendents de Baní, 648. 16 Descendents de Bebai, 628. 17 Descendents d’Azgad, 2.322. 18 Descendents d’Adonicam, 667. 19 Descendents de Bigvai, 2.067. 20 Descendents d’Adín, 655. 21 Descendents d’Ater, és a dir, descendents d’Hizquià, 98. 22 Descendents d’Haixum, 328. 23 Descendents de Bessai, 324. 24 Descendents d’Harif, 112. 25 Originaris de Gabaon, 95. 26 Originaris de Betlem i de Netofà, 188. 27 Originaris d’Anatot, 128. 28 Originaris de Betazmàvet, 42. 29 Originaris de Quiriat-Jearim, de Quefirà i de Beerot, 743. 30 Originaris de Ramà i de Gueba, 621. 31 Originaris de Micmàs, 122. 32 Originaris de Betel i d’Ai, 123. 33 Originaris de l’altre Nebó, 52. 34 Descendents d’un altre Elam, 1.254. 35 Descendents d’Harim, 320. 36 Originaris de Jericó, 345. 37 Originaris de Lod, d’Hadid i d’Onó, 721. 38 Originaris de Senaà, 3.930.
    39 »Llista dels sacerdots que van tornar:
»Descendents de Jedaià, de la casa de Jeixua, 973.
40 Descendents d’Immer, 1.052. 41 Descendents de Paixhur, 1.247. 42 Descendents d’Harim, 1.017.
    43 »Llista dels levites que van tornar:
»Descendents de Jeixua, és a dir, de Cadmiel, de Binnui i d’Odavià, 74.

    44 »Cantors del temple:
»Descendents d’Assaf, 148.

    45 »Porters:
»Descendents de Xal·lum, d’Ater, de Talmon, d’Acub, d’Hatità, de Xobai: en total, 138.

    46 »Servents del temple:
»Descendents de Sihà, d’Hassufà, de Tabaot,
47 de Querós, de Sià, de Padon, 48 de Lebanà, d’Hagabà, de Xalmai, 49 d’Hanan, de Guidel, de Gàhar, 50 de Reaià, de Ressín, de Necodà, 51 de Gazam, d’Uzà, de Passéah, 52 de Bessai, dels meünites, dels nefussites, 53 de Bacbuc, d’Hacufà, d’Harhur, 54 de Baslit, de Mehidà, d’Harxà, 55 de Barcós, de Sisserà, de Tèmah, 56 de Nessíah i d’Hatifà.
    57 »Descendents dels servents de Salomó:
»Descendents de Sotai, de Sofèret, de Peridà,
58 de Jalà, de Darcon, de Guidel, 59 de Xefatià, d’Hatil, de Poquèret-Assebaïm i d’Amon.
    60 »Total dels servents del temple i dels descendents dels servents de Salomó: 392.
    61 »Els següents repatriats, procedents de Tel-Mèlah, Tel-Harxà, Querub, Adon i Immer, no pogueren demostrar que el seu llinatge i la seva descendència fossin israelites:
    62 »Descendents de Delaià, de Tobià i de Necodà, 642.
    63 »Dels sacerdots, es van trobar en la mateixa situació els descendents d’Hobaià, de Cos i de Barzil·lai. Aquest es deia així perquè havia adoptat el nom de família de la seva dona en casar-se amb una de les filles de Barzil·lai, del territori de Galaad. 64 Cap d’ells no aconseguí de trobar els registres genealògics de la seva família. Per tant, van ser considerats impurs i foren exclosos del sacerdoci. 65 El mateix governador els va prohibir que mengessin aliments consagrats fins que un sacerdot pogués prendre una decisió per mitjà de les sorts sagrades dels urim i tummim.
    66 »En total, el conjunt de la comunitat era de 42.360 persones, 67 sense comptar 7.337 esclaus i esclaves, i 245 cantors i cantores. 68 Tenien 435 camells i 6.720 ases.
    69 »Alguns caps de llinatge van fer donatius per a l’obra. El governador va donar al tresor de l’obra 1.000 monedes d’or, 50 calderetes, 30 túniques sacerdotals i 300 quilos de plata. 70 Alguns dels caps de llinatge van aportar al tresor de l’obra 20.000 monedes d’or i 1.200 quilos de plata. 71 La resta del poble va donar 20.000 monedes d’or, 1.100 quilos de plata i 67 túniques sacerdotals.
    72 »Els sacerdots, els levites, els porters, els cantors, una part del poble, els servents del temple i tots els israelites es van establir a les seves poblacions.”»

La vida del poble al voltant de la Llei (8-10)

Lectura pública de la Llei

72
Quan va arribar el mes setè de l’any, tots els israelites que ja s’havien establert a les seves poblacions