Segona llista dels descendents de Judà


    1 Fills de Judà: Peres, Hesron, Carmí, Hur i Xobal. 2 Reaià, fill de Xobal, va ser el pare de Jàhat, i Jàhat, d’Ahumai i de Làhad. Aquests van ser els clans dels soraïtes.
    3 Jizreel, Ixmà i Idbaix van donar origen a la població d’Etam. La seva germana es deia Asselelponí. 4 Hur va tenir també Penuel, fundador de Guedor, i Ézer, fundador d’Huixà. Tots aquests van ser els fills d’Hur, primogènit d’Efrata i fundador de Betlem.
    5 Aixhur, fundador de Tecoa, tingué dues dones: Helà i Naarà. 6 Naarà li va donar Ahuzam, Héfer, Temní i Ahaixtarí. Aquests van ser els fills de Naarà. 7 Helà fou mare de Sèret, Sóhar i Etnan.
    8 Cos fou el pare d’Anub i Sobebà, i l’avantpassat dels clans d’Aharhel, fill d’Arum. 9 Jabés era més important que els seus germans, i la seva mare li va posar aquest nom perquè exclamà: «L’he donat a llum sofrint!» 10 Jabés va fer aquesta petició al Déu d’Israel: «Si veritablement em beneeixes, engrandeix el meu territori, ajuda’m i protegeix-me del mal, perquè no sofreixi.» Déu li va concedir el que li havia demanat.
    11 Quelub, germà de Xuhà, va ser el pare de Mehir; Mehir, d’Eixton, 12 i Eixton, de Bet-Rafà, Passéah i Tehinnà, fundador de la ciutat de Nahaix. Aquests van ser els homes de Recà.
    13 Fills de Quenaz: Otniel i Seraià. Fills d’Otniel: Hatat i Meonotai. 14 Meonotai va ser el pare d’Ofrà, i Seraià, de Joab, el fundador de Gueharaixim, anomenada així perquè els d’aquest lloc eren artesans.
    15 Fills de Caleb, fill de Jefunnè: Irú, Elà i Nàam. Elà va ser el pare de Jehal·lelel i de Quenaz.
    16 Fills de Jehal·lelel: Zif, Zifà, Tirià i Assarel.
    17 Fills d’Ezrà: Jèter, Mèred, Éfer i Jalon. Jèter fou el pare de Miriam, Xammai i Ixbah, fundador d’Eixtemoa. 18 Mèred es va casar amb Bitià, que era egípcia i filla del faraó, i amb ella tingué Jèred, fundador de Guedor, Hèber, fundador de Socó, i Jecutiel, fundador de Zanóah. 19 Amb la seva altra dona, Odià, germana de Nàham, va tenir aquests dos fills: el pare de Queilà, el garmita, i Eixtemoa, el maacatita.
    20 Fills de Ximon: Amnon, Rinnà, Benhanan i Tilon. Fills d’Ixí: Zohet i Benzohet.
    21 Fills de Xelà, fill de Judà: Er, fundador de Lecà, Ladà, fundador de Mareixà, i els clans que produeixen els teixits de lli fi a Betaixbea. 22 Xelà també fou l’avantpassat de Joquim i de la gent de Cozebà, de Joaix i de Saraf, que dominaren Moab i després van tornar a Betlem; es tracta de fets molt antics. 23 Eren terrissers, que habitaven a Netaïm i Guederà, prop del rei, i estaven al seu servei.

Descendents de Simeó


    24 Fills de Simeó: Nemuel, Jamín, Jarib, Zèrah i Xaül. 25 Descendents de Xaül: Xal·lum, Mibsam i Mixmà. 26 Els de Mixmà van ser: Hammuel, Zacur i Ximí. 27 Ximí va tenir setze fills i sis filles; però els seus germans no van tenir gaires fills i tots els seus clans no van ser tan nombrosos com els de Judà. 28 Vivien a Beerxeba, Moladà i Hassar-Xual, 29 Bilhà, Èssem, Tolad, 30 Betuel, Hormà, Siclag, 31 Betammarcabot, Hassar-Sussim, Betbirí i Xaaraim. Aquestes eren les seves ciutats fins al regnat de David. 32 A més tenien quatre pobles: Etam, Enrimmon, Toquen i Aixan, 33 i tots els altres pobles al voltant d’aquelles ciutats fins a Bàal. Aquests eren els llocs on vivien.
Registre dels seus clans:
34 Meixobab, Jamlec, Joixà, fill d’Amassià, 35 Joel, Jehú, fill de Joixibià, que era fill de Seraià, fill d’Assiel, 36 Elioenai, Jaacobà, Jeixohaià, Assaià, Adiel, Issimiel, Benaià, 37 Zizà, fill de Xifí, que era fill d’Al·lon, fill de Jedaià, fill de Ximrí, fill de Xemaià. 38 Aquests que han estat designats pels seus noms eren els caps dels clans; els seus llinatges van ser tan nombrosos 39 que arribaren a la vora de Guedor, fins a la banda oriental de la vall, buscant pasturatges per al seu bestiar. 40 Hi van trobar pasturatge abundant i bo, i la regió era espaiosa, tranquil·la i segura. Abans hi havien viscut els camites. 41 En temps d’Ezequies, rei de Judà, aquests que han estat esmentats en el registre van entrar a la regió i van destruir els seus campaments i també els meünites que hi havia, i els van exterminar, fins al punt que, dels antics habitants, no en queda rastre en el present. S’hi van quedar a viure, doncs, en lloc d’ells, perquè hi havia pasturatges.
    42 Cinc-cents d’ells, descendents de Simeó, van anar a les muntanyes de Seïr, comandats per Pelatià, Nearià, Refaià i Uziel, fills d’Ixí. 43 Van destruir la resta dels fugitius d’Amalec i han viscut allí fins al dia d’avui.