Expansió del reialme de David
()


    1 Després d’això, David va atacar els filisteus i els va sotmetre. Els va arrabassar Gat amb la seva rodalia. 2 També va derrotar Moab, i els moabites van ser vassalls seus i li pagaven tribut. 3 David va derrotar encara Adadèzer, rei de Sobà, a Hamat, quan aquest volia restablir el seu domini fins al riu Eufrates. 4 David li va capturar mil carros de guerra, set mil homes de les dotacions dels carros i vint mil soldats d’infanteria, i va inutilitzar el garró de tots els seus cavalls de tir: només se’n va reservar cent. 5 Els arameus de Damasc volien ajudar Adadèzer, rei de Sobà, però David els va causar vint-i-dues mil baixes. 6 Llavors David va instal·lar guarnicions entre els arameus de Damasc. Els arameus van ser vassalls seus i li pagaven tribut. Arreu on David anava, el Senyor li donava la victòria. 7 David va agafar els escuts d’or que portava la guàrdia d’Adadèzer i se’ls endugué a Jerusalem. 8 De Tibhat i de Cun, ciutats d’Adadèzer, se’n va emportar una gran quantitat de bronze. Més tard Salomó el feu servir per a construir l’anomenat «Mar» de bronze i les columnes i els utensilis de bronze per al temple.
    9 Tohu, rei d’Hamat, sentí a dir que David havia derrotat tot l’exèrcit d’Adadèzer, rei de Sobà, 10 i va enviar-li el seu fill Aduram per saludar-lo i felicitar-lo d’haver fet la guerra contra Adadèzer i haver-lo vençut: Adadèzer estava en guerra amb Tohu. Tots els objectes d’or, de plata i de bronze, 11 el rei David els va consagrar al Senyor, a més de la plata i l’or provinents de totes les nacions per ell sotmeses, o sigui d’Edom, de Moab, dels ammonites, dels filisteus i dels amalequites.
    12 Abisai, fill de Seruià, va derrotar els edomites, en nombre de divuit mil, a la vall de la Sal. 13 Després va instal·lar guarnicions a Edom, i tots els edomites foren vassalls seus. Arreu on David anava, el Senyor li donava la victòria.

La cort de David
()


    14 David regnava sobre tot Israel. Governava tot el seu poble segons el dret i la justícia. 15 Joab, fill de Seruià, era el general en cap de l’exèrcit; Jehoixafat, fill d’Ahilud, era cronista; 16 Sadoc, fill d’Ahitub, i Abimèlec, fill d’Abiatar, eren sacerdots; Xavxà era canceller; 17 Benaiahu, fill de Jehoiadà, comandava els quereteus i els peleteus. Els fills de David eren els principals ajudants del rei.