Roboam, rei de Judà
()


    1 Roboam arribà a Jerusalem i va mobilitzar tota la gent de Judà i de Benjamí, en total cent vuitanta mil homes escollits, per combatre contra Israel i recuperar així el reialme per a ell. 2 Però Déu va comunicar la seva paraula a Xemaià, home de Déu. Li va dir:
    3 —Parla a Roboam, fill de Salomó, rei de Judà, i a tots els israelites de Judà i de Benjamí, i digues-los: 4 “Això mana el Senyor: No aneu a combatre contra els vostres germans; torneu-vos-en a casa, perquè això ha estat cosa meva.”
Ells van obeir la paraula del Senyor i se’n van tornar, tal com el Senyor els havia manat.

    5 Roboam residia a Jerusalem i va fortificar algunes ciutats de Judà. 6 Va reconstruir Betlem, Etam, Tecoa, 7 Betsur, Socó, Adul·lam, 8 Gat, Mareixà, Zif, 9 Adoraim, Laquix, Azecà, 10 Sorà, Aialon i Hebron, ciutats fortificades de Judà i de Benjamí. 11 Consolidà aquestes fortaleses, hi establí comandants i les proveí de magatzems de queviures, d’oli i de vi. 12 Va dotar cada una d’aquestes ciutats amb escuts i llances i les convertí en places ben fortificades. Així mantingué el seu domini sobre Judà i Benjamí.

Partidaris de Roboam


    13 Els sacerdots i levites de tot Israel vingueren de tots els seus territoris per unir-se a Roboam. 14 Els levites, abandonant els seus pasturatges i les seves propietats, se n’anaren a Judà i a Jerusalem, perquè Jeroboam i els seus fills els havien exclòs d’exercir el sacerdoci del Senyor. 15 Jeroboam havia designat personalment sacerdots destinats als recintes sagrats i al culte dels bocs i dels vedells que ell havia fabricat. 16 Gent de totes les tribus d’Israel, donada de tot cor al Senyor, Déu d’Israel, van seguir els sacerdots i els levites i anaren a Jerusalem perquè volien oferir sacrificis al Senyor, el Déu dels seus pares. 17 Així enfortiren el reialme de Judà i consolidaren el poder de Roboam, fill de Salomó, durant tres anys, ja que en tot aquest temps van seguir la conducta de David i de Salomó.

Família de Roboam


    18 Roboam es va casar amb Mahalat; el pare d’ella era Jerimot, fill de David, i la mare, Abihail, filla d’Eliab, fill de Jessè. 19 Els fills que tingué de Mahalat van ser: Jeuix, Xemarià i Zàham. 20 Prengué també per muller Maacà, filla d’Absalom, i d’ella tingué aquests fills: Abies, Atai, Zizà i Xelomit. 21 Roboam s’estimava més Maacà, filla d’Absalom, que totes les seves altres dones i concubines. Tenia divuit dones i seixanta concubines, i li van néixer vint-i-vuit fills i seixanta filles. 22 A Abies, fill de Maacà, el va posar davant els seus germans com a príncep, perquè volia fer-lo rei. 23 Després va tenir la sagacitat de repartir tots els seus fills per tot el territori de Judà i de Benjamí i per totes les ciutats fortificades, els va proveir d’una gran quantitat de queviures i els va procurar moltes dones.