14 Còpies d’aquesta carta van ser promulgades en totes les províncies. A tothom arribà l’ordre d’estar preparat per a aquell dia. 15 També a Susa va ser immediata la promulgació del decret. Mentre el rei i Aman s’entaulaven a celebrar-ho, la ciutat estava consternada.