Disposicions abans de la partença del Sinaí (1,1-10,10)

Primer cens del poble d’Israel


    1 El dia primer del mes segon, el segon any després d’haver sortit els israelites del país d’Egipte, el Senyor va parlar a Moisès en el desert del Sinaí, a la tenda del trobament. Li digué:
    2 —Tu i Aaron feu el cens de tota la comunitat d’Israel per clans i llinatges, registrant un per un el nom de tots els homes. 3 Compteu, distribuïts en batallons, tots els homes de vint anys en amunt aptes per a l’exèrcit. 4 Us assistirà un cap de llinatge de cada tribu. 5 Aquests són els noms dels qui us ajudaran:
»Per la tribu de Rubèn, Elissur, fill de Xedeür.
6 Per la de Simeó, Xelumiel, fill de Surixadai. 7 Per la de Judà, Nahxon, fill d’Amminadab. 8 Per la d’Issacar, Netanel, fill de Suar. 9 Per la de Zabuló, Eliab, fill d’Helon. 10 Per les dues tribus descendents de Josep, Elixamà, fill d’Ammihud, per la d’Efraïm, i Gamliel, fill de Pedahsur, per la de Manassès. 11 Per la de Benjamí, Abidan, fill de Guidoní. 12 Per la de Dan, Ahièzer, fill d’Ammixadai. 13 Per la d’Aser, Paguiel, fill d’Ocran. 14 Per la de Gad, Eliassaf, fill de Deuel. 15 Per la de Neftalí, Ahirà, fill d’Enan.
    16 Aquests van ser els delegats de la comunitat com a principals de les seves tribus i caps de les unitats d’Israel. 17 Moisès i Aaron van fer venir aquests homes, designats nominalment, 18 i el dia primer del mes segon convocaren tota la comunitat. Tots els israelites de vint anys en amunt, distribuïts per clans i llinatges, foren censats nominalment, 19 tal com el Senyor havia manat a Moisès. Moisès els va censar en el desert del Sinaí.
    20-21 El cens per clans i llinatges de tots i cada un dels homes de vint anys en amunt aptes per a l’exèrcit, va donar els efectius següents:
De la tribu de Rubèn, primogènit d’Israel, 46.500.
22-23 De la tribu de Simeó, 59.300. 24-25 De la tribu de Gad, 45.650. 26-27 De la tribu de Judà, 74.600. 28-29 De la tribu d’Issacar, 54.400. 30-31 De la tribu de Zabuló, 57.400. 32-33 De la tribu d’Efraïm, fill de Josep, 45.500. 34-35 De la tribu de Manassès, fill de Josep, 32.200. 36-37 De la tribu de Benjamí, 35.400. 38-39 De la tribu de Dan, 62.600. 40-41 De la tribu d’Aser, 41.500. 42-43 De la tribu de Neftalí, 53.400.
    44 Aquest és el resultat del cens que van fer Moisès i Aaron, assistits pels dotze principals d’Israel, un per cada tribu, tots ells caps de llinatge. 45 El total dels israelites censats per llinatges, de vint anys en amunt, aptes per a l’exèrcit, 46 era de 603.550.

Missió dels levites


    47 Els de la tribu de Leví no van ser censats per llinatges al costat de les altres tribus, 48 perquè el Senyor havia dit a Moisès:
    49 —Quan facis el cens dels israelites, no registris els membres de la tribu de Leví. 50 Encomana’ls, en canvi, el servei del tabernacle de l’aliança i la cura de tots els seus accessoris i objectes sagrats. Ells transportaran el tabernacle amb tots els seus accessoris; estaran al seu servei i acamparan al seu voltant. 51 Quan s’hagi d’emprendre una marxa, els levites desmuntaran el tabernacle i, quan s’hagi d’acampar, el tornaran a muntar. Si algú altre s’hi acosta, morirà.
    52 »Els altres israelites acamparan distribuïts per batallons, cada un en el seu campament, al voltant del seu estendard, 53 però els levites acamparan entorn del tabernacle de l’aliança i en seran els servidors, perquè la meva indignació no esclati contra la comunitat d’Israel.
    54 Els israelites van complir exactament tot el que el Senyor havia manat a Moisès.