Disposició dels campaments


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
    2 —Els israelites han d’acampar entorn de la tenda del trobament, però a una certa distància, cadascú al voltant del seu estendard, sota l’emblema del seu llinatge.
    3 »A la part de llevant acamparan els del campament de Judà, distribuïts per batallons, al voltant del seu estendard. Seran comandats per Nahxon, fill d’Amminadab. 4 El seu cos d’exèrcit compta amb 74.600 homes.
    5 »Al seu costat acamparan:
»La tribu d’Issacar, manada per Netanel, fill de Suar.
6 El seu cos d’exèrcit compta amb 54.400 homes.
    7 »La tribu de Zabuló, manada per Eliab, fill d’Helon. 8 El seu cos d’exèrcit compta amb 57.400 homes.
    9 »El total dels tres cossos d’exèrcit del campament de Judà és de 186.400 homes, distribuïts per batallons. Ells obriran la marxa.
    10 »A la part del sud acamparan els del campament de Rubèn, distribuïts per batallons, al voltant del seu estendard. Seran comandats per Elissur, fill de Xedeür. 11 El seu cos d’exèrcit compta amb 46.500 homes.
    12 »Al seu costat acamparan:
»La tribu de Simeó, manada per Xelumiel, fill de Surixadai.
13 El seu cos d’exèrcit compta amb 59.300 homes.
    14 »La tribu de Gad, manada per Eliassaf, fill de Deuel. 15 El seu cos d’exèrcit compta amb 45.650 homes.
    16 »El total dels tres cossos d’exèrcit del campament de Rubèn és de 151.450 homes, distribuïts per batallons. Aniran en segon lloc durant la marxa.
    17 »Després emprendran la marxa els levites amb la tenda del trobament, enmig dels altres campaments. Seguiran l’ordre de l’acampament. Cadascú ocuparà el lloc que li correspon al voltant del seu estendard.
    18 »A la part de ponent acamparan els del campament d’Efraïm, distribuïts per batallons, al voltant del seu estendard. Seran comandats per Elixamà, fill d’Ammihud. 19 El seu cos d’exèrcit compta amb 40.500 homes.
    20 »Al seu costat acamparan:
»La tribu de Manassès, manada per Gamliel, fill de Pedahsur.
21 El seu cos d’exèrcit compta amb 32.200 homes.
    22 »La tribu de Benjamí, manada per Abidan, fill de Guidoní. 23 El seu cos d’exèrcit compta amb 35.400 homes.
    24 »El total dels tres cossos d’exèrcit del campament d’Efraïm és de 108.100 homes, distribuïts per batallons. Aniran en tercer lloc durant la marxa.
    25 »A la part del nord acamparan els del campament de Dan, distribuïts per batallons, al voltant del seu estendard. Seran comandats per Ahièzer, fill d’Ammixadai. 26 El seu cos d’exèrcit compta amb 62.700 homes.
    27 »Al seu costat acamparan:
»La tribu d’Aser, manada per Paguiel, fill d’Ocran.
28 El seu cos d’exèrcit compta amb 41.500 homes.
    29 »La tribu de Neftalí, manada per Ahirà, fill d’Enan. 30 El seu cos d’exèrcit compta amb 53.400 homes.
    31 »El total dels tres cossos d’exèrcit del campament de Dan és de 157.600 homes. Aniran darrere els altres amb els seus estendards i així tancaran la marxa.
    32 Aquest és el resultat del cens dels israelites per llinatges. El total dels efectius en els campaments, distribuïts en batallons, era de 603.550 homes. 33 Però els de la tribu de Leví no van ser censats amb els altres israelites, tal com el Senyor havia manat a Moisès.
    34 Els israelites van complir exactament tot el que el Senyor havia manat a Moisès. Cada tribu acampava sota el seu estendard i emprenia la marxa per clans i llinatges.