Estatut dels levites


Els levites, al servei dels sacerdots


    1 Aquestes són les notícies sobre els descendents de Moisès i d’Aaron el dia que el Senyor va parlar a Moisès a la muntanya del Sinaí. 2 Aquests són els noms dels fills d’Aaron: el primogènit es deia Nadab, i els altres, Abihú, Eleazar i Itamar. 3 Aquests fills d’Aaron van ser ungits i investits per a exercir el sacerdoci. 4 Però Nadab i Abihú van morir a la presència del Senyor, en el desert del Sinaí, sense deixar descendència, quan presentaven al Senyor una ofrena de perfum estrany. Són Eleazar i Itamar els qui van exercir el sacerdoci al costat del seu pare Aaron.
    5 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    6 —Fes venir la tribu de Leví, presenta-la al sacerdot Aaron i posa-la al seu servei. 7 Els levites seran els servidors de la tenda del trobament, fent allò que pertocaria a Aaron i a tota la comunitat d’Israel, i s’ocuparan en les feines del tabernacle. 8 Tindran cura de tots els utensilis de la tenda del trobament, en seran els servidors fent allò que pertocaria als altres israelites i s’ocuparan en les feines del tabernacle. 9 Separa, doncs, els levites dels altres israelites i posa’ls a disposició d’Aaron i dels seus fills, com a donats totalment a ells. 10 Les funcions sacerdotals, deixa-les a càrrec d’Aaron i dels seus fills. Si algú, sense ser sacerdot, s’atreveix a exercir-les, morirà.
    11 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    12 —Entre els israelites, jo he pres els levites per al meu servei, perquè facin allò que pertocaria als primogènits dels israelites. Els levites, doncs, són meus, 13 perquè tot primer fill és meu. El dia que vaig fer morir tots els primogènits en el país d’Egipte em vaig consagrar a mi tots els primogènits d’Israel i les primeres cries del bestiar. Per això són meus. Jo soc el Senyor.

Primer cens dels levites


    14 El Senyor va parlar encara a Moisès en el desert del Sinaí. Li digué:
    15 —Fes un cens dels levites per llinatges i per clans i compta tots els nois i homes d’un mes d’edat en amunt.
    16 Moisès va fer el cens tal com el Senyor li havia manat. 17 Els fills de Leví es deien: Guerxon, Quehat i Merarí.
    18 Libní i Ximí, fills de Guerxon, foren els avantpassats dels seus clans.
    19 Amram, Ishar, Hebron i Uziel, fills de Quehat, foren els avantpassats dels seus clans.
    20 Mahlí i Muixí, fills de Merarí, foren els avantpassats dels seus clans.
Aquests són els avantpassats dels clans dels levites agrupats segons els llinatges.

    21 Guerxon era l’avantpassat dels clans de Libní i de Ximí. Aquests eren els clans descendents de Guerxon. 22 El nombre de tots els homes i nois censats d’aquests clans, d’un mes d’edat en amunt, era de 7.500. 23 Els clans descendents de Guerxon acampaven a la part de ponent, darrere el tabernacle. 24 Els manava Eliassaf, cap de llinatge, fill de Lael. 25 Pel que fa a la tenda del trobament, els descendents de Guerxon tenien cura d’aquestes parts: el tabernacle, la tenda amb la seva coberta, la cortina d’entrada a la tenda del trobament, 26 les teles de l’atri, amb la cortina d’entrada a l’atri, situat al voltant del tabernacle i de l’altar, i les cordes necessàries per a muntar tot el conjunt.
    27 Quehat era l’avantpassat dels clans d’Amram, d’Ishar, d’Hebron i d’Uziel. Tots quatre eren descendents de Quehat. 28 El nombre de tots els homes i nois censats d’aquests clans, d’un mes d’edat en amunt, era de 8.600. Tenien cura del santuari, 29 i acampaven al costat sud del tabernacle. 30 Els manava Elissafan, cap de llinatge, fill d’Uziel. 31 Els objectes que tenien a càrrec seu eren: l’arca, la taula dels pans d’ofrena, el canelobre i els altars, amb tots els seus accessoris sagrats, i la cortina interior i tot el seu muntatge.
    32 Eleazar, fill del sacerdot Aaron, comandava els caps dels levites. Ell s’encarregava dels qui tenien cura del santuari.
    33 Merarí era l’avantpassat dels clans de Mahlí i Muixí, tots dos descendents de Merarí. 34 El nombre de tots els homes i nois censats d’aquests clans, d’un mes d’edat en amunt, era de 6.200. 35 Els manava Suriel, cap de llinatge, fill d’Abihail, i acampaven al costat nord del tabernacle. 36 Els descendents de Merarí tenien cura d’aquestes parts: les posts, els travessers, les columnes amb els sòcols i amb tots els accessoris, 37 com també les columnes i els sòcols del voltant de l’atri, amb les estaques, les cordes i tot el seu muntatge.
    38 Moisès, Aaron i els seus fills acampaven a l’est del tabernacle, davant mateix de la tenda del trobament, al costat de llevant. Tenien encarregada la custòdia del santuari i feien allò que pertocaria als altres israelites. Si algú, sense ser sacerdot, s’hi hagués acostat, hauria estat condemnat a mort.
    39 El nombre total dels levites, homes i nois d’un mes d’edat en amunt, que Moisès i Aaron, per ordre del Senyor, van comptar per clans, fou de 22.000.

Cens dels primogènits d’Israel


    40 El Senyor va dir a Moisès:
—Fes el cens de tots els primogènits dels israelites, homes i nois, d’un mes d’edat en amunt, i registra els seus noms.
41 Després separa per al meu servei els levites perquè facin allò que pertocaria als primogènits dels altres israelites; separa també el bestiar dels levites en lloc de les primeres cries del bestiar dels altres israelites. Jo soc el Senyor.
    42 Tal com el Senyor li havia manat, Moisès va censar tots els primogènits dels israelites, 43 homes i nois, d’un mes d’edat en amunt. El total era de 22.273.
    44 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    45 —Separa els levites per al meu servei, perquè facin allò que pertocaria als primogènits dels altres israelites, i el bestiar dels levites perquè ocupin el lloc de les primeres cries del bestiar dels altres israelites: els levites són meus. Jo soc el Senyor. 46 Però has de rescatar els 273 primogènits dels israelites que sobrepassen el nombre dels levites. 47 Per cada un d’ells fixa un preu de cinc sicles de plata, segons la unitat de pes oficial del santuari, que és el sicle de vint gueràs. 48 Dona després la plata a Aaron i als seus fills com a rescat de l’excedent en el nombre dels primogènits.
    49 Moisès va rebre la plata destinada al rescat d’aquells primogènits que no havien estat rescatats pels levites. 50 La plata que va recollir dels primogènits pujava a 1.365 sicles, segons la unitat de pes oficial del santuari. 51 Moisès va donar-los a Aaron i als seus fills, complint així allò que el Senyor li havia ordenat.