Repartició del país entre les set tribus restants


    1 Després de sotmetre el país, tota la comunitat d’Israel es va aplegar a Siló. Allà instal·laren la tenda del trobament.
    2 Però, de les tribus israelites, n’hi havia set que encara no havien rebut la seva heretat. 3 Josuè, doncs, va dir a aquells israelites:
—Què espereu a prendre possessió del país que us dona el Senyor, Déu dels vostres pares?
4 Trieu tres homes de cada una de les vostres tribus. Jo els enviaré a recórrer el país; ells en faran la descripció, seguint cada un la seva part, i després tornaran a trobar-me. 5 Dividireu el país en set parts. La tribu de Judà es quedarà en el seu territori, al sud, i la casa de Josep, en el seu, al nord. 6 Prepareu, doncs, una descripció de les set parts i feu-me-la arribar. Llavors, a la presència del Senyor, el nostre Déu, jo sortejaré quina part correspon a cada una de les tribus. 7 La tribu de Leví no rebrà cap territori en l’herència que us toca, ja que la seva heretat és ser sacerdots al servei del Senyor. Pel que fa a la tribu de Gad, la de Rubèn i la meitat de la tribu de Manassès, ja van rebre la seva heretat, la que Moisès, servent del Senyor, els va donar a la banda oriental del Jordà.
    8 Aquells homes van sortir a recórrer el país. Abans d’anar-se’n, Josuè els donà aquestes instruccions:
—Recorreu el país i prepareu-ne la descripció. Quan tornareu, jo mateix en sortejaré les parts, a la presència del Senyor, aquí a Siló.

    9 Els homes van recórrer tot el país. Van preparar una descripció escrita de les set parts amb la llista de les ciutats de cada una, i després tornaren al campament de Siló per presentar l’escrit a Josuè. 10 Llavors Josuè va sortejar aquestes parts, a la presència del Senyor, i les va repartir allà mateix entre els israelites.

Territori assignat a Benjamí


    11 El primer territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Benjamí. Estava situat entre el dels descendents de Judà i el dels descendents de Josep. 12 La frontera septentrional començava al Jordà, pujava pel costat nord de Jericó i seguia cap a l’oest, a través de la regió muntanyosa, fins al desert de Betaven. 13 Des d’allà, continuava pel costat sud de Luz, és a dir, Betel, i baixava cap a Atrot-Órec per la muntanya que hi ha al sud de Bethoron de Baix. 14 A l’oest d’aquesta muntanya, la frontera girava i seguia cap al sud, per a anar a parar a Quiriat-Baal, anomenada també Quiriat-Jearim, ciutat de la tribu de Judà. Aquesta era la frontera occidental.
    15 La frontera meridional començava al terme de Quiriat-Jearim, continuava cap a Iïm i anava a parar a les fonts de les aigües de Neftóah. 16 Des d’allà, baixava fins al peu de la muntanya que domina la vall de Benhinnom, al nord de la vall dels Rafaïtes. Baixava cap a la vall d’Hinnom pel costat sud del territori dels jebuseus, fins a la font de Roguel. 17 Llavors girava cap al nord en direcció a Enxèmeix, i després en direcció a Guelilot, enfront de la pujada d’Adummim. Baixava després fins a la roca de Bóhan, nom d’un dels fills de Rubèn, 18 continuava pel costat nord, en direcció a l’Arabà, i baixava fins a la mateixa Arabà. 19 Després passava pel costat nord de Bethoglà i arribava a l’extrem nord del Mar Mort, on desemboca el Jordà. Aquesta era la frontera meridional. 20 El Jordà feia de frontera oriental.
Aquesta va ser l’heretat dels clans de Benjamí i les fronteres que la delimitaven.

    21 Les ciutats dels clans de Benjamí eren Jericó, Bethoglà, Émec-Quessís, 22 Betaarabà, Semaraim, Betel, 23 Avim, Parà, Ofrà, 24 Quefar-Aammonà, Ofní i Gueba: dotze ciutats amb els pobles del voltant. 25 I, a més, Gabaon, Ramà, Beerot, 26 Mispè, Quefirà, Mossà, 27 Rèquem, Irpeel, Taralà, 28 Selà, Èlef, Jebús, és a dir, Jerusalem, Guibà, Quiriat-Jearim: catorze ciutats amb els pobles del voltant.
Aquesta va ser l’heretat dels clans de Benjamí.