Territori assignat a Simeó


    1 El segon territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Simeó. La seva heretat es trobava enclavada enmig de l’heretat de la tribu de Judà. 2 Comprenia les ciutats de Beerxeba, Xemà, Moladà, 3 Hassar-Xual, Baalà, Èssem, 4 Eltolad, Betul, Hormà, 5 Siclag, Betammarcabot, Hassar-Sussà, 6 Betlebaot i Xaruhèn: tretze ciutats amb els pobles del voltant. 7 I, a més, Enrimmon, Èter i Aixan: tres ciutats amb els pobles del voltant, 8 i tots els altres pobles fins a Baalat-Beer i Ramat-Nègueb. Aquesta va ser l’heretat dels clans de Simeó. 9 Una part del territori de la tribu de Judà fou donada en herència a la tribu de Simeó, ja que els descendents de Judà havien rebut un territori massa gran per a ells. Per això, la tribu de Simeó es troba enclavada enmig de l’heretat de Judà.

Territori assignat a Zabuló


    10 El tercer territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Zabuló. La frontera de la seva heretat arribava fins a Sarid, 11 pujava en direcció a ponent fins a Maralà, arribava a Dabèixet i feia cap al torrent que baixa al davant de Jocneam. 12 Des de Sarid, la frontera girava cap a l’est, tocava el territori de Quislot-Tabor, passava per Daberat i pujava fins a Jafia. 13 Des d’allà continuava cap a l’est fins a Gathéfer i fins a Ità-Cassín, i sortia a Rimmonà, que mira cap a Neà. 14 Després donava la volta pel nord cap a Hannaton i anava a morir a la vall d’Iftahel. 15 Amb Catat, Nahalol, Ximon, Iralà i Betlèhem feien dotze ciutats amb els pobles del voltant. 16 Aquesta va ser l’heretat dels clans de Zabuló, les ciutats amb els pobles del voltant.

Territori assignat a Issacar


    17 El quart territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu d’Issacar. 18 El seu territori comprenia Jizreel, Quessulot, Xunem, 19 Hafaraim, Xion, Anaharat, 20 Rabit, Quixion, Ebes, 21 Rèmet, Engannim, Enhadà i Betpassés. 22 La frontera passava tocant a Tabor, Xahassima, Bet-Xèmeix i arribava al Jordà. En total, setze ciutats amb els pobles del voltant. 23 Aquesta va ser l’heretat dels clans de la tribu d’Issacar, les ciutats amb els pobles del voltant.

Territori assignat a Aser


    24 El cinquè territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu d’Aser. 25 El seu territori comprenia Helcat, Halí, Beten, Acxaf, 26 Alammèlec, Amad i Mixal. A ponent, la frontera arribava fins a la muntanya del Carmel i a Xihor-Libnat. 27 Després tombava cap a llevant fins a Betdagon, passava arran del territori de Zabuló i de la vall d’Iftahel, continuava cap al nord fins a Betaémec i Neiel, i s’estenia fins a Cabul, per l’esquerra, 28 i cap a Abdon, Rehob, Hammon i Canà fins a Sidó la Gran. 29 D’allà es desviava cap a Ramà, fins a arribar a la ciutadella de Tir, tornava cap a Hossà i anava a parar al mar. Incloent-hi Mahaleb, Aczib, 30 Acó, Afec i Rehob, feien vint-i-dues ciutats amb els pobles del voltant. 31 Aquesta va ser l’heretat dels clans de la tribu d’Aser, les ciutats amb els pobles del voltant.

Territori assignat a Neftalí


    32 El sisè territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Neftalí. 33 La frontera començava a Hélef i, des de l’Alzina de Saanannim, passava per Adamí-Annèqueb i Jabneel, arribava fins a Lacum i feia cap al Jordà. 34 A ponent, la frontera girava cap a Aznot-Tabor i des d’allí arribava a Hucoc, tocava el territori de Zabuló pel sud, el d’Aser per l’oest i Judà del Jordà per l’est. 35 Les ciutats fortificades eren Sidim, Ser, Hammat, Racat, Genesaret, 36 Adamà, Ramà, Hassor, 37 Quèdeix, Edreí, Enhassor, 38 Iron, Migdal-El, Horem, Betanat i Bet-Xèmeix. En total, dinou ciutats amb els pobles del voltant. 39 Aquesta va ser l’heretat dels clans de la tribu de Neftalí, les seves ciutats amb els pobles del voltant.

Territori assignat a Dan


    40 El setè territori assignat per sorts va ser per als clans de la tribu de Dan. 41 La frontera de la seva heretat passava per Sorà, Eixtaol, Irxèmeix, 42 Xaalabín, Aialon, Itlà, 43 Elon, Timnà, Ecron, 44 Eltequé, Guibeton, Baalat, 45 Jehud, Bené-Berac, Gat-Rimmon, 46 Meaiarcon, Racon i el litoral de Jafa. 47 La tribu de Dan no pogué ocupar el seu territori. Per això van pujar a atacar Lèixem. Se’n van apoderar, van passar els habitants a tall d’espasa, van prendre possessió de la ciutat i s’hi van instal·lar. Després li posaren el nom de Dan, en record de Dan, el seu avantpassat. 48 Aquesta va ser l’heretat dels clans de la tribu de Dan, les ciutats amb els pobles del voltant.
    49 Després que els israelites hagueren acabat de repartir el país entre ells, d’acord amb les seves fronteres, van donar una heretat a Josuè, fill de Nun. 50 Seguint una ordre del Senyor, li van donar la ciutat que havia demanat: Timnat-Sèrah, a la muntanya d’Efraïm. Josuè la va reconstruir i s’hi va instal·lar.
    51 Aquestes són les heretats que el sacerdot Eleazar, Josuè, fill de Nun, i els caps de llinatge van repartir per sorts entre els clans de les tribus d’Israel. Aquest repartiment el van fer a Siló, a la presència del Senyor, a l’entrada de la tenda del trobament.
I així van acabar de repartir el país.