Azarià (Ozies), rei de Judà
()


    1 L’any vint-i-set del regnat de Jeroboam, rei d’Israel, Azarià, fill d’Amasies, rei de Judà, començà a ser rei. 2 Tenia setze anys quan començà a regnar. Va ser rei a Jerusalem cinquanta-dos anys. La seva mare es deia Jecoliahu i era de Jerusalem. 3 Azarià feia allò que plau al Senyor, tal com ho havia fet Amasies, el seu pare. 4 Però no va suprimir els recintes sagrats: el poble continuava oferint-hi sacrificis i cremant-hi ofrenes. 5 El Senyor va castigar el rei, que es tornà leprós fins al dia de la seva mort. Havia de viure en una casa a part, i el seu fill, Jotam, feia de cap del palau reial i administrava justícia a la gent del poble.
    6 La resta de la història d’Azarià, tot el que va fer, consta en la Crònica dels reis de Judà. 7 Azarià va morir i es va reunir amb els seus pares; fou enterrat amb ells a la ciutat de David. El va succeir el seu fill Jotam.

Zecarià, rei d’Israel


    8 L’any trenta-vuit del regnat d’Azarià, rei de Judà, Zecarià, fill de Jeroboam, començà a ser rei d’Israel. Va regnar sis mesos a Samaria. 9 Igual que els seus predecessors, ofenia el Senyor amb el seu mal comportament. No es va apartar dels pecats que Jeroboam, fill de Nebat, havia fet cometre a Israel. 10 Xal·lum, fill de Jabeix, va conspirar contra Zecarià, el va matar davant de tothom i va regnar en lloc d’ell.
    11 La resta de la història de Zecarià consta en la Crònica dels reis d’Israel. 12 És allò que el Senyor havia promès a Jehú: «Els teus fills seuran en el tron d’Israel fins a la quarta generació.» I així va succeir.

Xal·lum, rei d’Israel


    13 Xal·lum, fill de Jabeix, començà a ser rei l’any trenta-nou del regnat d’Ozies, rei de Judà. Va regnar a Samaria tan sols un mes, 14 perquè Menahem, fill de Gadí, va pujar de Tirsà a Samaria, va matar Xal·lum, fill de Jabeix, i el va succeir en el tron.
    15 La resta de la història de Xal·lum i la conspiració que va tramar, tot consta en la Crònica dels reis d’Israel. 16 Menahem va atacar Tifsah, va matar tots els qui eren a la ciutat i en tot el seu territori des de Tirsà, perquè no li havien obert les portes, i va esventrar totes les dones embarassades.

Menahem, rei d’Israel


    17 L’any trenta-nou del regnat d’Azarià, rei de Judà, Menahem, fill de Gadí, començà a ser rei d’Israel a Samaria. Va regnar deu anys. 18 Ofenia el Senyor amb el seu mal comportament. En tot el seu regnat no es va apartar dels pecats que Jeroboam, fill de Nebat, havia fet cometre a Israel.
    19 Pul, rei d’Assíria, va envair el país. Menahem li va donar trenta-cinc tones de plata perquè l’ajudés a consolidar el poder a les seves mans. 20 Menahem va reunir aquesta quantitat mitjançant un impost que va gravar tots els rics d’Israel, a raó de cinquanta sicles de plata cada un d’ells. I el rei d’Assíria se’n va tornar; no es va quedar al país.
    21 La resta de la història de Menahem, tot el que va fer, consta en la Crònica dels reis d’Israel. 22 Menahem va morir i es va reunir amb els seus pares. El va succeir el seu fill Pecahià.

Pecahià, rei d’Israel


    23 L’any cinquanta del regnat d’Azarià, rei de Judà, Pecahià, fill de Menahem, començà a ser rei d’Israel a Samaria. Va regnar dos anys. 24 Ofenia el Senyor amb el seu mal comportament. No es va apartar dels pecats que Jeroboam, fill de Nebat, havia fet cometre a Israel. 25 El seu ajudant de camp, Pècah, fill de Remaliahu, va conspirar contra ell i el va matar a Samaria, a la torre de l’homenatge del palau, i donà mort també a Argob i Arié. Quan va matar el rei per regnar en comptes d’ell, l’acompanyaven cinquanta homes de Galaad.
    26 La resta de la història de Pecahià, tot el que va fer, consta en la Crònica dels reis d’Israel.

Pècah, rei d’Israel


    27 L’any cinquanta-dos del regnat d’Azarià, rei de Judà, Pècah, fill de Remaliahu, començà a ser rei d’Israel a Samaria. Va regnar vint anys. 28 Ofenia el Senyor amb el seu mal comportament. No es va apartar dels pecats que Jeroboam, fill de Nebat, havia fet cometre a Israel. 29 En temps de Pècah, rei d’Israel, Tiglat-Pilèsser, rei d’Assíria, va venir i va conquerir Ion, Abel-Betmaacà, Janóah, Quèdeix, Hassor, Galaad, Galilea i tot el territori de Neftalí, i va deportar-ne els habitants a Assíria. 30 Oixea, fill d’Elà, va conspirar contra Pècah, fill de Remaliahu, el va matar i va succeir-lo l’any vintè del regnat de Jotam, fill d’Ozies.
    31 La resta de la història de Pècah, tot el que va fer, consta en la Crònica dels reis d’Israel.

Jotam, rei de Judà
()


    32 L’any segon del regnat de Pècah, fill de Remaliahu, rei d’Israel, Jotam, fill d’Ozies, rei de Judà, començà a ser rei. 33 Tenia vint-i-cinc anys quan començà a regnar. Va regnar setze anys a Jerusalem. La seva mare es deia Jeruixà i era filla de Sadoc. 34 Jotam feia allò que plau al Senyor, tal com ho havia fet Ozies, el seu pare. 35 Però no va suprimir els recintes sagrats: el poble continuava oferint-hi sacrificis i cremant-hi ofrenes. Jotam va construir la porta superior del temple del Senyor.
    36 La resta de la història de Jotam consta en la Crònica dels reis de Judà. 37 Per aquell temps, el Senyor començà a enviar contra Judà Ressín, rei dels arameus, i Pècah, fill de Remaliahu. 38 Jotam va morir i es va reunir amb els seus pares; fou enterrat amb ells a la ciutat de David, el seu avantpassat. El va succeir el seu fill Acaz.