Descendents d’Israel (Jacob)


    1 Aquests són els fills d’Israel: Rubèn, Simeó, Leví, Judà, Issacar, Zabuló, 2 Dan, Josep, Benjamí, Neftalí, Gad i Aser.

Descendents de Judà, de Caleb i de Jerahmeel


    3 Fills de Judà: Er, Onan i Xelà; tots tres li van néixer de la filla de Xua, que era cananea. El pervers comportament d’Er, el primogènit de Judà, va desagradar al Senyor, i el va fer morir. 4 Tamar, nora de Judà, va tenir d’ell Peres i Zèrah. Judà tingué, doncs, en total cinc fills.
    5 Fills de Peres: Hesron i Hamul.
    6 Fills de Zèrah: Zimrí, Etan, Eman, Calcol i Dera; cinc en total. 7 Entre els fills de Carmí hi havia Acar, que va portar la desgràcia a Israel perquè es va apropiar d’una part dels objectes consagrats a l’extermini. 8 Etan va tenir un fill, que es digué Azarià.
    9 Fills que va tenir Hesron: Jerahmeel, Ram i Caleb.
    10 Ram fou el pare d’Amminadab, i Amminadab, de Nahxon, cap dels jueus. 11 Nahxon fou el pare de Salmà; Salmà, de Booz; 12 Booz, d’Obed, i Obed, de Jessè. 13 Els fills de Jessè van ser: Eliab, el primogènit; Abinadab, el segon; Ximà, el tercer; 14 Netanel, el quart; Radai, el cinquè; 15 Óssem, el sisè, i David, el setè. 16 Les filles de Jessè van ser Seruià i Abigail. Fills de Seruià: Abisai, Joab i Assahel. 17 Abigail va donar a llum Amassà, el pare del qual fou Jèter, l’ismaelita.
    18 Caleb, fill d’Hesron, va tenir una filla, Jeriot, de la seva dona Azubà. Els fills de Jeriot van ser Jèixer, Xobab i Ardon. 19 Després de la mort d’Azubà, Caleb es va casar amb Efrata i d’ella va tenir Hur. 20 Hur va ser el pare d’Urí, i Urí, de Bessalel. 21 Després, quan Hesron tenia seixanta anys, es va casar amb la filla de Maquir, pare de Galaad, i tingué d’ella un fill, que es deia Segub. 22 Segub va ser el pare de Jaïr, que va posseir vint-i-tres poblacions al país de Galaad. 23 Però Gueixur i Aram van prendre els Poblets de Jaïr, i també Quenat i la seva rodalia; en total, seixanta pobles. Tots aquests van ser els descendents de Maquir, pare de Galaad. 24 Després de la mort d’Hesron, Caleb es va unir amb Efrata. La dona d’Hesron era Abià, i d’ella va tenir Aixhur, el pare de Tecoa.
    25 Els fills de Jerahmeel, primogènit d’Hesron, van ser: Ram, el fill gran, Bunà, Oren, Óssem i Ahià. 26 Jerahmeel va tenir una altra dona, que es deia Atarà i fou la mare d’Onam. 27 Els fills de Ram, primogènit de Jerahmeel, van ser Maas, Jamín i Équer. 28 Els fills d’Onam van ser Xammai i Jadà, i els de Xammai, Nadab i Abixur. 29 La dona d’Abixur es deia Abihail i va ser mare d’Ahban i Molid. 30 Fills de Nadab: Sèled i Apaim. Sèled va morir sense deixar descendència. 31 Apaim va tenir un fill que es digué Ixí. Ixí va ser el pare de Xeixan, i Xeixan, d’Ahlai. 32 Fills de Jadà, germà de Xammai: Jèter i Jonatan. Jèter va morir sense deixar descendència. 33 Fills de Jonatan: Pèlet i Zazà. Aquests van ser els descendents de Jerahmeel.
    34 A Xeixan no li van néixer fills, però sí filles. Xeixan tenia un esclau egipci que es deia Jarhà, 35 al qual va donar una filla per muller; aquesta li infantà un fill, que es digué Atai. 36 Atai fou el pare de Natan; Natan, de Zabad; 37 Zabad, d’Eflal; Eflal, d’Obed; 38 Obed, de Jehú; Jehú, d’Azarià; 39 Azarià, d’Heles; Heles, d’Elassà; 40 Elassà, de Sismai; Sismai, de Xal·lum; 41 Xal·lum, de Jecamià, i Jecamià, d’Elixamà.
    42 Fills de Caleb, germà de Jerahmeel: Meixà, el primogènit, que va ser el pare de Zif, i Mareixà, que fou el pare d’Hebron. 43 Fills d’Hebron: Córah, Tapúah, Rèquem i Xema. 44 Xema va ser el pare de Ràham, i Ràham, de Jorqueam; Rèquem va ser pare de Xammai; 45 Xammai, de Maon, i Maon, de Betsur. 46 Efà, concubina de Caleb, va ser mare d’Haran, Mossà i Gazez. Haran va tenir un fill que també es digué Gazez. 47 Fills de Jahdai: Règuem, Jotam, Gueixan, Pèlet, Efà i Xàaf. 48 Maacà, concubina de Caleb, va ser mare de Xèber i Tirhanà. 49 També va donar a llum Xàaf, que va ser el pare de Madmannà, i Xevà, que va ser el pare de Macbenà i de Guibà. Caleb va tenir una filla que es deia Acsà. 50 Aquests van ser els fills de Caleb.
Fills d’Hur, primogènit d’Efrata: Xobal, fundador de Quiriat-Jearim;
51 Salmà, fundador de Betlem, i Haref, fundador de Betgader.
    52 Xobal, fundador de Quiriat-Jearim, va ser el pare de Reaià i avantpassat de la meitat dels manahatites 53 i dels clans de Quiriat-Jearim, és a dir, dels itrites, putites, xumateus i mixraïtes. D’ells van sortir els soraïtes i els eixtaolites.
    54 Descendents de Salmà: la gent de Betlem, de Netofà, d’Atrot-Betjoab, l’altra meitat dels manahatites, i els soraïtes, 55 com també els clans dels escribes que viuen a Jabés, els tiratites, els ximatites i els sucateus. Aquests eren els quenites descendents d’Hammat, avantpassat dels recabites.