4. Sacrificis pel pecat


a. El sacrifici per una falta del gran sacerdot


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Comunica això als israelites: Quan algú de vosaltres cometi involuntàriament una acció prohibida per algun dels manaments del Senyor, feu això:
    3 »Si el qui ha comès la falta és el gran sacerdot, implicant així el poble en la seva culpa, ha d’oferir al Senyor un vedell que no tingui cap defecte, com a sacrifici pel pecat. 4 El portarà a l’entrada de la tenda del trobament, davant el Senyor, li posarà la mà sobre el cap i després el degollarà davant d’ell. 5 Prendrà sang del vedell i la durà a la tenda del trobament, 6 mullarà el dit en la sang i, a la presència del Senyor, aspergirà set vegades l’exterior de la cortina que separa el lloc sant del lloc santíssim. 7 Després, a la presència del Senyor, untarà amb la sang els angles de l’altar de l’encens aromàtic, situat dins la tenda del trobament. La resta de la sang del vedell, la vessarà al peu de l’altar dels holocaustos que hi ha a l’entrada de la tenda. 8 Acabat traurà tot el greix del vedell ofert en sacrifici pel pecat, és a dir, tota la part greixosa que cobreix el ventre, 9 els dos ronyons amb el seu greix, el gras dels lloms i la part lobular de sobre el fetge extreta amb els ronyons, 10 tal com es fa amb el vedell ofert com a sacrifici de comunió, i el sacerdot ho cremarà a l’altar dels holocaustos. 11 Però la pell del vedell, tota la carn, amb el cap i les potes, els budells amb els excrements, 12 és a dir, tot el que resta del vedell, ho farà treure fora del campament en un lloc ritualment pur, a l’abocador de les cendres, i ho cremarà damunt la llenya. És allí que ha de ser cremat.

b. El sacrifici per una falta de la comunitat


    13 »Si és tota la comunitat d’Israel la que, sense adonar-se’n, ha fet una acció prohibida per algun dels manaments del Senyor, ha comès una falta, encara que els hagi passat inadvertida. 14 Quan es conegui la falta comesa, la comunitat haurà d’oferir un vedell com a sacrifici pel pecat: el portarà davant la tenda del trobament. 15 Els ancians de la comunitat posaran les mans sobre el cap de la víctima, i després un d’ells la degollarà davant el Senyor. 16 El gran sacerdot durà sang del vedell a la tenda del trobament, 17 mullarà el dit en la sang i, a la presència del Senyor, aspergirà set vegades l’exterior de la cortina que separa el lloc sant del lloc santíssim. 18 Després untarà amb la sang els angles de l’altar, situat dins la tenda del trobament, davant el Senyor. Tota la resta de la sang, la vessarà al peu de l’altar dels holocaustos que hi ha a l’entrada de la tenda. 19 Acabat traurà tot el greix del vedell i el cremarà a l’altar. 20 Amb aquest vedell farà exactament el mateix que es fa amb el vedell ofert com a sacrifici pel pecat. Quan el sacerdot haurà fet el ritu d’expiació per la comunitat, la falta els serà perdonada. 21 Després, tot el que resta del vedell, ho farà treure fora del campament i ho cremarà, tal com es fa amb el vedell esmentat anteriorment. És el sacrifici pel pecat de la comunitat.

c. El sacrifici per una falta del sobirà


    22 »Si és el sobirà qui, sense adonar-se’n, ha fet alguna acció prohibida per algun dels manaments del Senyor, el seu Déu, ha comès una falta. 23 Tan bon punt l’hagin fet adonar de la falta comesa, portarà com a ofrena un boc del ramat de cabres que no tingui cap defecte. 24 Posarà la mà sobre el cap del boc i després el degollarà davant el Senyor, al lloc on degollen les víctimes ofertes en holocaust. És un sacrifici pel pecat. 25 El sacerdot mullarà el dit en la sang de la víctima i untarà amb la sang els angles de l’altar dels holocaustos. Després vessarà la resta de la sang al peu de l’altar. 26 Acabat cremarà tot el greix a l’altar, com es fa en els sacrificis de comunió. Quan el sacerdot haurà fet el ritu d’expiació pel sobirà, la falta li serà perdonada.

d. El sacrifici per una falta d’algú del poble


    27 »Si algú altre, sense adonar-se’n, fa una acció prohibida per algun dels manaments del Senyor, també ell ha comès una falta. 28 Tan bon punt l’hagin fet adonar de la falta comesa, portarà com a ofrena una cabra que no tingui cap defecte, en sacrifici pel pecat. 29 Posarà la mà sobre el cap de la víctima i després la degollarà al lloc on degollen les víctimes ofertes en holocaust. 30 El sacerdot mullarà el dit en la sang i untarà amb la sang els angles de l’altar dels holocaustos. Després vessarà tota la resta de la sang al peu de l’altar. 31 Acabat traurà tot el greix tal com es fa amb la víctima oferta com a sacrifici de comunió, i el sacerdot el cremarà a l’altar, com a ofrena d’olor agradable al Senyor. Quan el sacerdot haurà fet el ritu d’expiació per aquella persona, la falta li serà perdonada.
    32 »Si en comptes d’una cabra presenta una ovella com a sacrifici pel pecat, no ha de tenir cap defecte. 33 Posarà la mà sobre el cap de la víctima i després la degollarà en sacrifici pel pecat al lloc on degollen les víctimes ofertes en holocaust. 34 El sacerdot mullarà el dit en la sang de la víctima i untarà amb la sang els angles de l’altar dels holocaustos. Després vessarà tota la resta de la sang al peu de l’altar. 35 Acabat traurà tot el greix tal com es fa amb l’anyell ofert en sacrifici de comunió, i el sacerdot el cremarà a l’altar, damunt les ofrenes cremades en honor del Senyor. Quan el sacerdot haurà fet el ritu d’expiació per la falta que aquella persona havia comès, la falta li serà perdonada.