4. Impureses rituals referides al sexe


a. Malalties venèries


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
    2 —Comuniqueu això als israelites:
»Tot home malalt de pèrdua seminal és ritualment impur.
3 En el cas de pèrdua seminal hi ha impuresa ritual tant quan el líquid seminal s’escapa com quan queda retingut. En tots dos casos hi ha impuresa. 4 El llit on jeu el qui pateix aquest mal és impur, i també ho és tot lloc on s’asseu. 5 Tothom qui toqui el llit d’aquest home s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 6 Qui s’assegui a l’indret on hagi segut aquest home, s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 7 També el qui toqui algú que pateix aquest mal, s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 8 Si el qui pateix de pèrdua seminal escup sobre algú que és pur, aquest s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 9 També és impura la sella on cavalca el qui pateix de pèrdua seminal. 10 Tothom qui toqui qualsevol cosa sobre la qual ha estat el qui pateix aquest mal, quedarà impur fins al vespre, i el qui la tragini s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 11 Tothom a qui el malalt hagi tocat sense haver-se rentat les mans, s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 12 L’atuell de terrissa tocat pel qui pateix de pèrdua seminal s’ha de trencar; però si l’atuell és de fusta, s’ha d’esbandir amb aigua.
    13 »Si l’home afectat d’aquesta malaltia es posa bo, haurà de comptar set dies per a la seva purificació. Després s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua corrent ell mateix i quedarà pur. 14 El dia vuitè, prendrà dues tórtores o dos colomins, es presentarà davant el Senyor a l’entrada de la tenda del trobament i els donarà al sacerdot. 15 El sacerdot oferirà un dels ocells com a sacrifici pel pecat i oferirà l’altre en holocaust. El sacerdot farà a favor d’ell, davant el Senyor, el ritu d’expiació per la pèrdua seminal.

b. Casos habituals


    16 »Quan un home tingui una pol·lució, es rentarà amb aigua tot ell i quedarà impur fins al vespre. 17 Si ha caigut líquid seminal damunt qualsevol roba o pell, hauran de ser rentades i quedaran impures fins al vespre. 18 Quan un home i una dona han tingut relacions sexuals, s’hauran de rentar amb aigua tots dos i quedaran impurs fins al vespre. 19 Quan una dona ha tingut la regla, quedarà impura durant set dies; tothom qui la toqui quedarà impur fins al vespre. 20 Qualsevol indret on jegui o s’assegui durant la seva menstruació, quedarà impur. 21 Tothom qui toqui el seu llit, s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 22 Tothom qui toqui un seient on ella s’hagi assegut, s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre. 23 Si algú toca qualsevol cosa que hi hagi sobre el llit o sobre el seient que la dona ha ocupat, pel fet d’haver-ho tocat quedarà impur fins al vespre. 24 Si un home jeu amb ella, la dona li encomanarà la impuresa de la seva menstruació, quedarà impur durant set dies i també deixarà impur qualsevol llit on ell s’ajegui.
    25 »Quan una dona perdi sang durant molts dies, fora del temps de la seva menstruació, o quan la pèrdua s’allarga més del temps normal, quedarà impura tants dies com duri l’hemorràgia, igual com quan té la menstruació. 26 Tot llit on jegui, tot seient on s’assegui mentre li duri la pèrdua de sang serà impur, igual com si tingués la menstruació. 27 Tothom qui toqui aquestes coses quedarà impur; s’haurà de rentar la roba, es rentarà amb aigua ell mateix i quedarà impur fins al vespre.
    28 »Quan l’hemorràgia se li hagi aturat, ella comptarà set dies i, per tal de purificar-se, 29 el dia vuitè prendrà dues tórtores o dos colomins i els durà al sacerdot a l’entrada de la tenda del trobament. 30 El sacerdot oferirà un dels ocells com a sacrifici pel pecat i oferirà l’altre en holocaust. Després farà a favor d’ella, davant el Senyor, el ritu d’expiació per la impuresa de la seva hemorràgia.
    31 »Advertiu els israelites de les seves impureses, perquè no morin si amb les seves impureses profanen el meu tabernacle on jo habito enmig d’ells. 32 Aquesta és la llei sobre l’home que té una pol·lució que el deixa impur, 33 sobre la menstruació de la dona, sobre les pèrdues seminals de l’home o les pèrdues de sang de la dona, i sobre l’home que jeu amb una dona que es troba en estat d’impuresa ritual.